• Bel +31(0) 20 210 16 44
 • Faillissements- en Retourgoederenveilingen

Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van:

Auction2Day.nl
Lemelerbergweg 62
1101 AW Amsterdam.

K.v.K. inschrijfnummer: 11057157

 

 

 

 

Artikel 1: Algemeen, toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop, middels veiling via de website www.auction2day.nl van Bouland Veilingen B.V. gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen “Bouland”.

Artikel 2: Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 1. Aanbieder: de rechts- dan wel natuurlijke persoon die via de Website een Object ter veiling aanbiedt.
 2. (Aspirant-) Koper: de rechts- dan wel natuurlijke persoon die via de Website op een Object kan bieden.
 3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een de (Aspirant-) Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de (Aspirant-) Koper aangeduid met de term “de consument”.
 4. Biedvoet: het per kavel op voorhand ingestelde minimale bedrag waarmee de (Aspirant-) Koper zijn Bod kan verhogen.
 5. Bod: een door de (Aspirant-) Koper uit te brengen of uitgebracht bod op een Object.
 6. Curator; de door de Rechtbank aangestelde beheerder en vereffenaar van een faillissementsboedel, die opdracht heeft gegeven aan Bouland om, als zijn middellijke vertegenwoordiger, Objecten namens hem te verkopen.
 7. Dienstverlening: de in artikel 1 lid 2 van deze algemene voorwaarden omschreven dienstverlening van Bouland.
 8. (Aspirant-) Kopersnaam: een door de (Aspirant-) Koper bij Inschrijving op te geven unieke de (Aspirant-) Kopersnaam.
 9. Inschrijving: inschrijving van de (Aspirant-) Koper voor deelname aan veilingen.
 10. Kavel: een Object dat (of een aantal Objecten die samen onder één nummer) wordt geveild;
 11. Object: de roerende zaak die via de Website door de Aanbieder ter veiling wordt aangeboden en waarop de (Aspirant-) Koper via de Website kan bieden;
 12. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bouland en de (Aspirant-) Koper op grond waarvan de (Aspirant-) Koper gebruik mag maken van de dienstverlening van Bouland via de Website.
 13. Schriftelijk: onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 14. Veiling: veiling van een Object of Kavel van de Aanbieder die plaatsvindt via de Website.
 15. Wachtwoord: een door de (Aspirant-) Koper bij Inschrijving op te geven uniek wachtwoord.
 16. Website: de website www.auction2day.nl die Bouland ten behoeve van haar dienstverlening in stand houdt.

Artikel 3: Inschrijving

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Dienstverlening dient de (Aspirant-) Koper zich via de Website in te schrijven.
 2. Een Inschrijving komt tot stand nadat de (Aspirant-) Koper zich middels het inschrijfformulier en de overige instructies op de Website heeft ingeschreven voor deelname aan Veilingen en deze Inschrijving door Bouland schriftelijk is bevestigd op het door de (Aspirant-) Koper bij Inschrijving vermeldde mailadres. Hiermee is tevens de Overeenkomst tot stand gekomen.
 3. Bij Inschrijving dient door de (Aspirant-) Koper een de (Aspirant-) Kopersnaam en Wachtwoord te worden aangemaakt. de (Aspirant-) Kopersnaam en het Wachtwoord dienen uniek te zijn en, ter bescherming van de gegevens van de (Aspirant-) Koper, door de (Aspirant-) Koper enkel en alleen voor de Website te worden gebruikt.
 4. Per gegunde bieding zijn door de (Aspirant-) Koper de op de Website vermelde kosten en belastingen verschuldigd.
 5. Bouland heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen een Inschrijving te weigeren. Bouland heeft in ieder geval het recht een Inschrijving te weigeren wanneer de (Aspirant-) Koper bij deze Inschrijving niet voldoet aan het in de leden 3 en 4 van dit artikel bepaalde.
 6. De (Aspirant-) Koper is verplicht om tijdens het inschrijvingsproces alle door hem ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens te herstellen of alle wijzigingen daarna onmiddellijk aan Bouland te melden.
 7. De (Aspirant-) Koper staat er voor in dat alle door hem ingevoerde gegevens juist, volledig en zonder voorbehoud zijn.

Artikel 4: Verplichtingen van de (Aspirant-) Koper

 1. De (Aspirant-) Koper moet voor de koop de staat en de beschrijving van een Object in de catalogus of kavellijst ten eigen genoegen nauwkeurig en deskundig (laten) inspecteren en een eigen oordeel vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan. De (Aspirant-) Koper moet waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk advies van deskundigen inroepen.
 2. De (Aspirant-) Koper moet zich bij het afhalen van de gekochte Objecten op eerste verzoek van Bouland legitimeren.
 3. De (Aspirant-) Koper wordt geacht voor zichzelf gekocht te hebben en is verantwoordelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.
 4. De (Aspirant-) Koper is verplicht de gekochte Objecten af te (laten) halen binnen de door Bouland aangegeven termijn welke in de specifieke veilingvoorwaarden is gesteld.

Artikel 5: Rechten Bouland

Bouland houdt zich het recht voor om:

 1. zonder opgaaf van redenen personen als de (Aspirant-) Koper te weigeren;
 2. wijzigingen aan te brengen in de volgorde van de te verkopen Objecten;
 3. Objecten terug te trekken van- of toe te voegen aan de Veiling;
 4. Kavels te combineren of te splitsen;
 5. Objecten niet te gunnen of op te houden;
 6. vergissingen bij biedingen of toewijzingen te herstellen zonder dat de Koper zich op een tot stand gekomen koopovereenkomst mag beroepen;
 7. na toewijzing onmiddellijke gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen en bij weigering daarvan door de Koper de koopovereenkomst onmiddellijk te ontbinden en het Object ten laste van de Koper opnieuw te veilen zonder een eventueel nieuw bod van de Koper daarbij te accepteren;
 8. indien de Koper op eerste verzoek van Bouland weigert zich te identificeren, de koopovereenkomst te ontbinden en het Object opnieuw te veilen zonder daarbij een eventueel nieuw bod van de Koper te accepteren;
 9. Objecten niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke Koper op die van een derde;
 10. gedurende de veiling Objecten af te geven;
 11. namens (Aspirant-) Kopers of Aanbieders biedingen uit te brengen;
 12. voorwerpen waarover tijdens of direct na de veiling een geschil is gerezen, ten laste van de Koper opnieuw in veiling te brengen en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden;
 13. een Veiling te annuleren, eerder dan op de Website vermeld te beëindigen of te verlengen. In geval van storing van de website waardoor deze niet volledig en/of niet voor alle (Aspirant-) Kopers toegankelijk is, heeft Bouland het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

Artikel 6: Veiling, bieden

 1. Op de Website staan alle Veilingen vermeld die op enig moment actief zijn of op korte termijn actief zullen worden alsmede informatie over de Objecten waarop deze Veilingen betrekking hebben.
 2. De (Aspirant-) Koper kan een Bod uitbrengen op de Website via “mijn veilingen” of door te klikken op het icoon “breng een bod uit” en vervolgens de nadere instructies op te volgen zoals vermeld op de Website.
 3. De (Aspirant-) Koper kan per Object onbeperkt biedingen uitbrengen. Echter, per Veiling wordt een Biedvoet vermeldt. de (Aspirant-) Koper kan te allen tijde zijn Bod slechts met de op de Veiling vermelde Biedvoet verhogen.
 4. De (Aspirant-) Koper wordt op de Website per Object waarop hij een Bod heeft uitgebracht middels een “veilinghistorie” op de hoogte gehouden van het verloop van zijn eigen biedingen en de biedingen van andere de (Aspirant-) Kopers die op het desbetreffende Object hebben geboden. Ingeval de (Aspirant-) Koper op enig moment tijdens de Veiling het hoogste Bod heeft uitgebracht wordt hij hiervan per e-mail op de hoogte gesteld door Bouland.
 5. Iedere Veiling is gebonden aan een op voorhand bepaalde tijdslimiet. De sluitingsdatum en/of sluitingstijd worden per Veiling op de Website vermeld. Nadat de Veiling een aanvang heeft genomen kan de (Aspirant-) Koper op de Website aflezen wat de resterende tijd is voor deze specifieke Veiling. Na het verstrijken van genoemde tijdslimiet kan er niet langer worden geboden. Ingeval echter in de laatste 5 minuten nog een Bod wordt uitgebracht, zal de Veiling met de bij de Veiling vermelde tijd worden verlengd.
 6. Ingeval de (Aspirant-) Koper bij sluiting van de Veiling het hoogste Bod heeft uitgebracht, is de (Aspirant-) Koper in beginsel eigenaar geworden van het Object. Een en ander onder de ontbindende voorwaarde dat de koopovereenkomst vervolgens conform de hiervoor geldende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek tot stand komt en de (Aspirant-) Koper voldoet aan alle daarvoor geldende eisen.

Artikel 7: Totstandkoming van de koopovereenkomst

 1. De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing, hiervan is sprake wanneer Bouland het bod van de (Aspirant-) Koper heeft geaccepteerd dan wel het Object aan de (Aspirant-) Koper heeft toegewezen.
 2. Acceptatie dan wel toewijzing door Bouland geschiedt uitsluitend per door Bouland verzonden e-mail dan wel per aangetekend schrijven.
 3. Voor het tijdstip en datum van acceptatie dan wel toewijzing is het datum/tijdveld in het door Bouland verzonden e-mail bericht bepalend.
 4. Alle Objecten worden verkocht in de toestand waarin zij zich op het moment van toewijzing bevinden.
 5. In het geval de Curator verkoopt is artikel 7:19 BW van toepassing en vindt verkoop plaats onder het voorbehoud dat de in het faillissement benoemde Rechter Commissaris met de verkoopprijs instemt.

Artikel 8: Ontbindingsbevoegdheid bij Consumentenkoop

 1. In het geval van Consumentenkoop heeft de (Aspirant-) Koper, alleen indien en voor zover de wet hem dit recht toekent, de bevoegdheid de op de Veiling gesloten koopovereenkomst met Aanbieder te ontbinden tot een termijn van 14 dagen is verstreken na Afname. Bouland zorgt voor toezending van een modelformulier voor ontbinding.
 2. Ongeacht de bevoegdheid tot ontbinding als bedoeld in het vorige lid van dit artikel blijft de consument te allen tijde het opgeld en de veilingkosten verschuldigd. Voorts is de consument een forfaitaire vergoeding voor de administratiekosten verschuldigd, per Kavel vastgesteld op € 10,00. Eventuele andere kosten van Bouland in verband met de Veiling, waaronder uitdrukkelijk begrepen demontagekosten, komen voor rekening van de consument en zijn niet in voormelde forfaitaire vergoeding of administratiekosten begrepen.
 3. In het geval de consument de bevoegdheid tot ontbinding wil uitoefenen dient hij het daartoe bestemde modelformulier binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn aan Bouland en/of de Aanbieder toe te zenden, dan wel op andere wijze een ondubbelzinnige schriftelijke of elektronische verklaring uit te brengen aan Bouland en/of de Aanbieder, op een zodanige wijze dat in redelijkheid niet aan de ontvangst van deze verklaring door Bouland en/of de Aanbieder getwijfeld kan worden. De consument draagt ter zake de bewijslast.
 4. Teruglevering van de gekochte Kavel(s), inclusief de daarmee gemoeide (leverings)kosten, komt voor rekening en risico van de consument. Eventuele demontagekosten aan de zijde van de consument worden niet vergoed of terug betaald.
 5. De consument zorgt voor teruglevering binnen 14 dagen na ontvangst van het in lid 3 van dit artikel bedoelde formulier of de aldaar bedoelde verklaring.
 6. Binnen 14 dagen na teruglevering door de consument van de desbetreffende Kavel retourneert Bouland de van de consument ontvangen betaling. Bouland hanteert dezelfde wijze van betalen als de consument. De consument kan eerst nakoming van deze verplichting verlangen nadat hij de gekochte Kavel(s) heeft teruggeleverd.
 7. De consument is gehouden de terug te leveren Kavel(s) ongebruikt te laten en als goed huisvader te beheren en onder zich te houden. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Kavel(s) zolang de Kavel(s) onder zijn verantwoordelijkheid berust(en). De consument is gehouden de Kavel(s) in de oorspronkelijke staat en in de oorspronkelijke verpakking terug te leveren met dien verstande dat de consument de verpakking mag openen en/of de Kavel(s) mag inspecteren teneinde de aard, de kenmerken en de werking van de Kavel(s) vast te stellen of te controleren.

Artikel 9: Executoriale verkoop

Indien er sprake is van een executoriale verkoop dan wel/indien een Kavel anderszins gerechtelijk wordt verkocht is ten aanzien van de koopovereenkomsten die bij de Veiling tot stand komen het bepaalde in het vorige artikel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet van toepassing. Dit is onder meer het geval bij faillissementsveilingen en executieveilingen in opdracht van een hypotheekhouder of pandhouder.

Artikel 10: Privacy, gegevens van de (Aspirant-) Koper

 1. Bouland zal de, bij Inschrijving verzamelde, gegevens van de (Aspirant-) Koper slechts registreren en beheren conform de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens hieraan stelt.
 2. Bouland zal alle in redelijkheid van haar te verlangen maatregelen nemen om de informatie op de Website alsmede de Website zelf zo goed mogelijk te beveiligingen. de (Aspirant-) Koper moet echter te allen tijde zelf toezien op en is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijnde (Aspirant-) Kopersnaam en Wachtwoord en de (Aspirant-) Koper moet Bouland direct in kennis stellen bij enige constatering of vermoeden van misbruik van zijn registratiegegevens,de (Aspirant-) Kopersnaam en/of Wachtwoord.

Artikel 11: Klachten

 1. Klachten van de (Aspirant-) Koper in verband met de diensten van Bouland, van welke aard dan ook, moeten per e-mail worden ingediend bij Bouland op het daarvoor bestemde e-mailadres.
 2. Bouland spant zich er voor in klachten op een passende manier op te lossen en verbindt zich er toe in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht daar op te reageren.

Artikel 12: Garanties

 1. Bouland zorgt er voor dat de overeengekomen Dienstverlening naar behoren en conform de in haar branche geldende normen en wet- en regelgeving wordt uitgevoerd, maar geeft ten aanzien hiervan nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. Indien voor de door Bouland via de website www.auction2day.nl geleverde Objecten door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Bouland zal de (Aspirant-) Koper hierover informeren.
 3. Bij een terecht beroep op de garantie zal Bouland - naar haar keuze - zorg dragen voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Bouland gegeven garanties aanvaardt Bouland geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Bouland is voor het in stand houden en de bereikbaarheid van de Website afhankelijk van verschillende providers. Bouland zal zich naar haar beste kunnen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot de Website zo spoedig mogelijk op te (laten) heffen en kan, hoewel Bouland hier naar streeft, in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de Website.
 3. Bouland heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing of het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de Website, de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder tot enige schadevergoeding jegens de (Aspirant-) Koper gehouden te zijn. Voor zover dit mogelijk is, zal Bouland te verrichten onderhoudswerkzaamheden altijd tijdig op de Website vermelden.
 4. De curator en/of andere opdrachtgevers van Bouland leveren “lock, stock and barrel” hetgeen - onder meer - betekent dat de zaken geleverd worden in de staat waarin zij zich bevinden, partijen genoegzaam bekend, zodat de koper jegens de curator en of opdrachtgevers zich niet kan beroepen op zichtbare en/of onzichtbare gebreken en/of non-conformiteit terwijl koper daarenboven uitdrukkelijk afstand doet van het recht op ontbinding/vernietiging van de koopovereenkomst op grond van een andere toerekenbare tekortkoming en/of dwang,dwaling, bedrog en/of “undue influence”.
 5. Indien Bouland voorafgaand aan een Veiling de (Aspirant-) Koper de gelegenheid biedt de Objecten te bezichtigen geschiedt dit voor eigen risico van de (Aspirant-) Koper.
 6. Indien op de Website bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat slechts een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de (Aspirant-) Koper geen rechten kan ontlenen.
 7. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden is Bouland alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Bouland voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 8. (Aspirant-) Koper moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 9. Indien Bouland aansprakelijk is voor door de (Aspirant-) Koper geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Bouland altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Bouland gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Bouland beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde Objecten.
 10. (Aspirant-) Koper moet Bouland uiterlijk binnen 6 maande nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
 11. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 12. Bouland is niet aansprakelijk en de (Aspirant-) Koper kan geen beroep doen op een eventueel toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
  1. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de (Aspirant-) Koper aan Bouland verstrekte informatie;
  2. door aanwijzingen of instructies van of namens de (Aspirant-) Koper;
  3. door de keuze die de (Aspirant-) Koper ten aanzien van het gekochte Object heeft gemaakt.
 13. de (Aspirant-) Koper is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Bouland uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 14. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Bouland of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Bouland de (Aspirant-) Koper vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de (Aspirant-) Koper.

Artikel 14: Afhalen van Objecten

 1. Het risico betreffende de geveilde Objecten zaken gaat over op de (Aspirant-) Koper op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de geveilde Objecten voor afhalen ter beschikking staan van de (Aspirant-) Koper.
 2. Indien de geveilde Objecten niet worden afgehaald, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de (Aspirant-) Koper, behoudt Bouland zich het recht voor de geveilde Objecten voor rekening en risico van de (Aspirant-) Koper op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de (Aspirant-) Koper de geveilde Objecten alsnog moet afhalen. Een en ander, tenzij Bouland uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
 3. Indien de (Aspirant-) Koper ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de (Aspirant-) Koper in verzuim en heeft Bouland het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bouland is alsdan gerechtigd de geveilde Objecten ten laste van de (Aspirant-) Koper aan derden te verkopen dan wel te (laten) vernietigen.
 4. Het voorafgaande laat de verplichting van de (Aspirant-) Koper de verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 5. (Aspirant-) Koper is aansprakelijk voor alle schade die hij bij het afhalen van de geveilde Objecten eventueel veroorzaakt aan het pand of andere zaken van Bouland of aan voor Bouland werkzame personen.

Artikel 15: Betaling door bedrijven/ondernemers

 1. Betaling van het gekochte dient onmiddellijk na acceptatie of toewijzing te geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag op de rekening van de Stichting Derdengelden Bouland Veilingen, dan wel contant of per PIN transactie bij afhalen van het Object.
 2. Indien in afwijking van het in het vorige lid bepaalde betaling na facturering is overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de (Aspirant-) Koper niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de (Aspirant-) Koper aan Bouland een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door Bouland betaling alsnog uitblijft, heeft Bouland bovendien het recht aan de (Aspirant-) Koper buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 5. Bij uitblijven van volledige betaling door de (Aspirant-) Koper, heeft Bouland het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de (Aspirant-) Koper alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Bouland eveneens indien zij al voordat de (Aspirant-) Koper in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de (Aspirant-) Koper te twijfelen.
 6. Door de (Aspirant-) Koper gedane betalingen worden door Bouland eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de (Aspirant-) Koper bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 7. (Aspirant-) Koper mag de vorderingen van Bouland niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Bouland heeft. Dit geldt eveneens indiende (Aspirant-) Koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 16: Betaling bij consumenten

 1. Betaling van het gekochte dient onmiddellijk na acceptatie of toewijzing te geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag op de rekening van de Stichting Derdengelden Bouland Veilingen, dan wel contant of per PIN transactie bij afhalen van het Object.
 2. Indien in afwijking van het in het vorige lid bepaalde betaling na facturering is overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de consument aan Bouland een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door Bouland betaling alsnog uitblijft, heeft Bouland bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal Bouland de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
 5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Bouland het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 2. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft Bouland het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Bouland eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
 3. Door de consument gedane betalingen worden door Bouland eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Bouland heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de (Aspirant-) Koper te ontbinden op het tijdstip waarop de (Aspirant-) Koper:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. (Aspirant-) Koper moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 18: Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de (Aspirant-) Koper of van Bouland, is Bouland gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de (Aspirant-) Koper te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de (Aspirant-) Koper voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Bouland wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Bouland, van de door haar ingeschakelde derden of providers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Bouland.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Bouland of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door internet-, telefoon- of stroomstoringen e.d. ontstane problemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de de (Aspirant-) Koper gehouden zijn verplichtingen jegens Bouland tot aan dat moment na te komen.

Artikel 19: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen Bouland en de (Aspirant-) Koper gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Bouland is gevestigd, zij het dat Bouland altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waarde (Aspirant-) Koper is gevestigd.
 4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Bouland. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Bouland schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
 5. Indiende (Aspirant-) Koper gevestigd is buiten Nederland, heeft Bouland het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waarde (Aspirant-) Koper gevestigd is.

Datum: 25 januari 2022

 

Door deze veilingsite te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Zie ons privacybeleid voor meer informatie